0

Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi sprostredkovateľom Peter Kočiš, so sídlom Gorazdová 1734/27, 05201, Spišská Nová Ves. IČO:53499883 a spotrebiteľom. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 2. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú  pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
  Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2).  

 3. Spotrebiteľ je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.  

 5. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.  

 6. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

II. Všeobecné ustanovenia 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.  

 2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania  objednávky.  

 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 4.  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. 

 5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

III. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.  

 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.  

 3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia, tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. 

 4. V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 14 dní na  účet spotrebiteľa.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

 2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený  na stránke predávajúceho v  časti Platba a doprava.

 3. Akčné ceny a zvýhodnené  ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "zľava". Platnosť  akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu. 

 4. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

 5. Ceny tovaru sú uvedené s DPH.

 6. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. 

V. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie  bydlisko alebo miesto, resp. sídlo  podnikania spotrebiteľa uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody .  

 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním spotrebiteľovi. 

 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením  kúpnej ceny. 

 4. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. 

 5.  Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“. 

 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo poverenou osobou.

 7. Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

 8. Ak  predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

VI. Práva a povinnosti  predávajúceho a spotrebiteľa

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.

 3. Spotrebiteľ je povinný prevziať  objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.

 4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený podľa  §7 ods.1  zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný tu:https://docs.google.com/document/d/1ngh075DoNvgDVGDfx9_wxG_lIGS7o_gAOEtmx4mPviU/edit?usp=sharing. Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.Tovar musí byť nepoškodený.  V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže  uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu [email protected], alebo v listinnej podobe na adresu predávajúceho.

 2. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť.

 3. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci  je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru  vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

VIII. Záruka, reklamácie

 1. Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.  

 3. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.  

 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový. 

 5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 6. Reklamáciu uplatnite na adrese: [email protected] 

 7. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).

 8. Reklamovaný tovar je potrebné poslať  vždy bežným balíkom na adresu: Peter Kočiš/Risko, Štefánikova 4, 91701, Trnava

 9. IX. Ochrana osobných údajov a ich spracúvanie

Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník, v zmysle ustanovení  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)  a ustanovení zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinných od 25.05.2018.  Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s nákupom na našej webovej stránke, vrátane neskoršej komunikácie so Zákazníkom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu, pre účely ponuky produktov, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Sprostredkovateľ Peter Kočiš, so sídlom Gorazdová 1734/27, 05201, Spišská Nová Ves, IČO:53499883,  spracúva osobné údaje zákazníkov a zodpovedá za to, aby osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou.